Prijava na javni konkurs za dodjelu statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljina

B5_27

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu
Djelatnost(i) Nevladin sektor
Kontakt podaci nadležnog službenika
Ljubica Mlađenović
Tel: 055/233-154
E-mail: ljubica.mladjenovic@gradbijeljina.org
Svrha administrativnog postupka Omogućavanje udruženjima građana učešće na konkursu i sticanj statusa udruženja od opšeg interesa za Grad Bijeljina
Pravni osnov administrativnog postupka Odluka o kriterijumima i postupku za dodjelu i presanak statusa udruženja od opšteg interesa za Grad Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ 22/14.)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
---
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv udruženja
Osoba za kontakte
Sjedište i adresa udruženja
Kontakt telefon
Potpis podnosioca
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Rješenje o upisu u sudski registar Osnovni sud Bijeljina Ovjerena kopija  
Statut udruženja   Kopija  
Identifikacioni broj -JIB Poreska uprava Ovjerena kopija  
Dokaz o broju registrovanih i aktivnih članova udruženja   Original  
Dokaz o postojanju tehničkih, materijalnih i ljudskih resursa za ostvarivanje statusnih ciljeva   Original  
Višegodišnji program rada ili program rada za tekuću godinu   Original    
Izvještaj o radu za prethodnu godinu i finansijski izvještaj usvojen od nadlež. organa   Original    
Spisak realizovanih projekata ili aktivnosti u oblasti u kojoj konkurišu   Original    
Dokaz da udruženje ili ovlašćeno lice nije kažnjeno za djelo u vezi sa vršenjem djelatnosti CJB Bijeljina Original    
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) trajno 
Preuzimanje obrasca zahtjeva  Dokumenti


  Preuzimanje obrasca zahtjeva (69.45 KB)