Допуна регистрације предузетника уписом дјелатности превоза и/или ствари за властите потребе

Б1_21

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Саобраћај и везе
Контакт подаци надлежног службеника
Миодраг Милинковић, Душан Трифковић, Вања Ступар,
Тел: 055/233-424
E-mail: privreda@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка На основу писменог  захтјева странке (предузетника) у рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности и у регистар предузетника, уписује се разред дјелатности превоза лица или ствари, уколико предузетник обавља превоз за властите потребе.
Правни основ административног поступка Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16) и Закон о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 47/17)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
градска административна такса на захтјев 2 КМ / /
градска административна такса на рјешење 30KM    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Мјесто-општина рођења
Адреса становања или контакт адреса
Број личне карте и орган који је издао
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
лична карта, односно пасош за стране држављане АСГ Одјељење за општу управу Оверена копија  
рјешење о регистрацији предузетника (за допуну регистрације дјелатности из области превоза ) Одјељење за привреду Копија  
       
       
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  32-zahtjev-za-reg-preduzetnika-sp1.pdf (180.35 KB)